Pěstounská péče

               V životě člověka může nastat situace, která může podstatně ovlivnit další život jedince, a bohužel nejvíce postiženými v takovýchto případech bývají především děti. Pokud by se tedy náhodou stalo, že rodiče nemohou nebo nezabezpečují péči nezletilému dítěti, ať už například z důvodů, že nechtějí nebo jim to nedovoluje jejich ekonomická situace, může soud rozhodnout o svěření dítěte do pěstounské péče fyzické osobě, která má samozřejmě zájem o to, stát se pěstounem, a která splňuje ustanovené předpoklady. Touto fyzickou osobou se myslí osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky, má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, osobní předpoklady, zejména zdravotní osobnostní a morální a je zapsána do seznamu žadatelů o pěstounskou péči. A způsobem svého života a života osob, které s ní bydlí ve společné domácnosti zaručuje, že bude tuto péči vykonávat v zájmu nezletilého dítěte. Toto mohou vykonávat i manželé. Pokud však chce pěstounskou péči vykonávat jenom jeden z manželů, je třeba písemný souhlas toho druhého.

               Pěstoun je povinen vykonávat osobní péči o nezletilé dítě v stejném rozsahu jakou vykonávají rodiče, ale právo spravovat jeho majetek má pouze v běžných věcech. Pokud nastane situace, že má pěstoun dojem, že rozhodnutí zákonného zástupce nezletilého dítěte v podstatných věcech není v souladu se zájmy nezletilého dítěte, může se domáhat, aby toto přezkoumal soud.

               Nezletilé dítě, které žije ve společné domácnosti s pěstounem, je povinno se podílet osobní pomocí a když má příjem z vlastní práce, tak i příspěvkem na společných potřebách rodiny. Pokud má nezletilé dítě rodiče nebo jinou fyzickou osobu, která je mu povinna platit výživné, poukazuje to orgánu sociálněprávní ochraně dětí. Pěstouni mají nárok na podporu od státu. Tyto dávky pěstounské péče pak slouží k finančnímu zabezpečení dětí v pěstounské péči i jejich pěstounů.

               Zánik pěstounské péče může být z důvodu dosáhnutí plnoletosti dítěte, smrtí ať už dítěte nebo pěstouna, umístěním nezletilého dítěte do ochranné výchovy nebo nástupem do výkonu trestu odnětí svobody, rozhodnutím soudu o zrušení pěstounské péče, rozvodem manželů, kterým bylo dítě svěřené.

               Je proto důležité, aby bylo vše vykonáváno v zájmu nezletilého dítěte, aby to bylo ono, na koho se bude brát největší ohled. Vždyť každé dítě má právo vyrůstat a prožít své dětství v co nejpřirozenějším prostředí, což je pro něj především jeho biologická rodina.  Pokud ale nastane situace, která mu toto neumožňuje, jsme to my dospělí lidé, kteří bychom mu měli pomoct, touto nelehkou životní situaci projít s co možná nejmenší bolestí.

               Každé dítě potřebuje mít pocit bezpečí. Cítit, že někam patří, že je součístí nějakého celku, nějaké rodiny. My v nábytku v kostce jsme si vědomi, že domov netvoří pouze nábytek. Je však nezbytné, abychom se nejen my, ale i naše děti cítili v naších domovech pohodlně a zdravě. A náš nábytek tento komfort poskytuje...